Blog Over ons 👉 Expert Challenge 7-11dec 🚀 Login

Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden voor dienstverlening Videoimpact

versie 1.3 – 10 april 2019

 

artikel 01. algemeen

artikel 02. offertes en aanbiedingen

artikel 03. contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

artikel 04. opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

artikel 05. overmacht

artikel 06. betaling en incassokosten artikel 07. eigendomsvoorbehoud

artikel 08. garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

artikel 09. Aansprakelijkheid

artikel 10. vrijwaring

artikel 11. Intellectuele eigendom

artikel 12. toepasselijk recht en geschillen artikel 13. vindplaats en wijziging voorwaarden

 

artikel 01. algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbie- ding, offerte en overeenkomst tussen blink, de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Ge- bruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

 

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepas- sing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrok-

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn

 

 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voor- waarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voor- waarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toe- passing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt

 

 

Adres Raamstraat 86

3513EZ Utrecht

Telefoon     +31629737313

Email [email protected] Site www.videoimpact.nl KvK 30284842

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

 

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze alge- mene

 

 1. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in eniger- lei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

 

artikel 02. offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblij- vend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

 1. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen wor- den gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een on- derdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

 

 1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn ex- clusief BTW en andere heffingen van overheidswege, even- tuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en admini- stratiekosten, tenzij anders

 

 1. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte pun- ten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opge- nomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige or- ders.

 

artikel 03. contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders

 

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengeko- men of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Ge- bruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en ver- mogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

 1. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te la- ten verrichten door De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgeslo- ten.

 

 1. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden wor- den verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Op- drachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste

 

 1. Levering geschiedt af bedrijf van De Opdracht- gever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het ver- strekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

 1. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte af- zonderlijk te

 

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ge- bruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een vol- gende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

 

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te be- grijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst beno- digde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende ex- tra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te De uitvoeringster- mijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdracht- gever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de over- eenkomst Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalita- tief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronke- lijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsop- gaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de moge- lijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder be- grepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begre- pen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daar- aan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is ge- geven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoe- ring opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal Het niet of niet onmiddel- lijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtge- ver geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te an- nuleren.

 

 1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, in- dien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren

 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Ge- bruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect

 

 1. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honora- rium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niette- min te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit hono- rarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regel- geving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voor- zienbaar

 

 1. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wij- ziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW ge- rechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen- gekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voort- vloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal

 

 

artikel 04. opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstan- digheden goede grond geven te vrezen dat de Opdracht- gever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Op- drachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn ver- plichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan wor- den gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronke- lijk overeengekomen condities zal

 

 1. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbin- den indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan wor- den

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorde- ringen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk Indien Gebruiker de nakoming van de verplich- tingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze

 

 1. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect

 

 1. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voort- vloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nako- ming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerech- tigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot beta- ling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, ter- wijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

 

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtge- ver zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met direc- te ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot beta- ling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk

 

 1. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaak- te zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden

 

artikel 05. overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige ver- plichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe ge- hinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts- handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispru- dentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroe- pen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op- schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeen- komst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

 

 1. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van over- macht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 06. betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na fac- tuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker Gebruiker is gerechtigd om perio- diek te factureren.

 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige beta- ling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechts- wege in De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldig- de bedrag.

 

 1. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengeval- len rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

 1. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsver- plichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toe- komt op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de beta- ling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de De buitenge- rechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momen- teel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk
 2. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 07. eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker ge- leverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdracht- gever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

 

 1. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorver- kocht en mag nimmer als betaalmiddel worden De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het ei- gendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat re- delijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigen- domsrechten van Gebruiker veilig te Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud gelever- de danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ge- bruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er je- gens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

 1. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide ei- gendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toe- stemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendom- men van Gebruiker zich bevinden en deze terug te

 

artikel 08. garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebrui- kelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij ge- bruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te ve- rifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en an- dere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 

 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn over- eengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoor- deelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daar- aan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Op- drachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aan- gebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven De Opdrachtge- ver komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het ge- brek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et ce- tera.

 

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de des- betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij be- hoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schrifte- lijk aan Gebruiker te worden Eventuele niet zicht- bare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te be- vatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

 1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.

 

 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of

 

 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaan- de tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende ver- goeding daarvoor aan de Opdrachtgever In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de ver- vangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker an- ders aangeeft.

 

 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de

 

 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht

 

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren je- gens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één

 

artikel 09. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aan- sprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gere-

 

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of on- volledige

 

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, al- thans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprake- lijkheid betrekking

 

 1. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend

 

 1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe

 

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de rede- lijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele re- delijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ge- bruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene Gebruiker is nim- mer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begre- pen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aanspra- kelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan op- zet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende

 

artikel 10. vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aan- spraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebrui- ker uit dien hoofde door derden mocht worden aangespro- ken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder inge- brekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kos- ten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daar- door ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebrui- ken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt ge- bracht.

 

artikel 12. toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands rechtvan toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrek- king betrokken partij aldaar woonplaats De toepas- selijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uit- sluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders Niettemin heeft Gebrui- ker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

 

 

artikel 13. vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te vinden op 
  https://www.videoimpact.nl/pages/terms

 

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

 

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
Close

50%

In ruil voor je email adres 📧 laat ik zien hoe je goedbetalende klanten krijgt binnen 30 dagen.